نورپردازی در محوطه

نورپردازی در محوطه امروزه یکی از المان هایی است که کاربرد زیادی دارد .همان طور که نورپردازی در محیط داخلی دارای اهمیت می باشد ، در محیط بیرونی نیز دارای اهمیت است و موجب روشنایی مسیرها و  جداسازی مسیرها و رویایی شدن محیط بیرونی می شود . نورپردازی علاوه بر ایجاد امنیت در شب ، [...]