اجرای نورپردازی در محوطه سازی

اجرای نورپردازی در محوطه سازی ، یکی از مواردی است که در فضاهای معماری به همراه عناصری از قبیل ساختار، مصالح، نظم فضایی ، رنگ و ... مورد توجه قرار گرفته می شود و با اجرای فضاهای مورد طراحی به عنوان یک جز مجزا باید نقش خود را ایفا کند . از اصلی ترین شاخصه [...]