بام سبز و مراحل اجرائی

بام سبز و مراحل اجرائی ،  بام سبز بروی سقف های ساختمان که به طور عامیانه پشت بام می گویند ساخته می شود . برای ساخت بام بر روی سقف ساختمان ها باید عواملی را در نظر بگیریم . در مرحله اول مقاومت ساختمان و تحمل نیروی وارده ساختمان محاسبه می شود . سپس باری [...]