اجرای فضای سبز نهاد ریاست جمهوری

اجرای فضای سبز نهاد ریاست جمهوری اجرای فضای سبز نهاد ریاست جمهوری ، توسط شرکت سورن بام  در تاریخ شهریور1395 طراحی و اجرا گردید . فضای سبز طراحی شده توسط تیم متخصصان شرکت در نوع پوشش گیاهی و نحوه قرار گیری گیاهان ، کود دهی و ... انجام گردید . هم چنین با ساخت و [...]