استفاده از سموم در نگهداری فضای سبز

استفاده از سموم در نگهداری فضای سبز استفاده از سموم در نگهداری فضای سبز ، گرچه استفاده از سموم شیمیایی همواره با اثرات بر محیط زیست همراه بوده در شرایطی که حالت های بحرانی و طغیانی برای آفات و بیماری ها پدید می اید به کارگیری از ان ها را اجتناب ناپذیر کرده است. در [...]