کاشت سیکاس در فضای سبز ویلا

کاشت سیکاس در فضای سبز ویلا کاشت سیکاس در فضای سبز ویلا ، سیکاس گیاهی است که بلندی آن به  چند متر می رسد و بلندی گونه سیکاس در داخل تنه یا مغز آن مایع چسبنده و لزجی وجود دارد که ماده غذائی خوبی را تشکیل می دهد. در روی تنه اصلی گاهی انشعاباتی بخصوص [...]