اجرای سنگ فرش در محوطه سازی

اجرای سنگ فرش در محوطه سازی اجرای سنگ فرش در محوطه سازی ، به قطعاتی از سنگ، آجر، بتن، چوب و موزائیک که به صورت نامنظم هستند و در مسیر و راه در محوطه استفاده می شوند، دال می گویند و استفاده از سنگ و یا مصالح ساختمانی دیگر را دالاژ می گویند. [...]