روف گاردن پشت بام

روف گاردن پشت بام : اجرای رووف گاردن در پشت بام می تواند به کاهش از دست دادن گرما و کاهش مصرف انرژی در فصل زمستان تاثیر گذار باشد . پشت بام یک ساختمان ، تصویری از یک محوطه در اختیار شخص قرار می دهد که ممکن است در سطح خیابان بسیار ساده و معمولی [...]