اجرای رووف گاردن یا بام سبز

اجرای رووف گاردن یا بام سبز اجرای رووف گاردن یا بام سبز ، بر روی پشت بام اکثر آپارتمان ها و ساختمان ها را می توانیم با سرسبز کردن و محوطه سازی زیبا سازی نماییم . از جمله ایجاد فضای سبز باعث کاهش آلودگی زیست محیطی نیز می شود . روش های اجرای رووف گاردن [...]