اجرای دیوار سبز هیدرو پونیک

اجرای دیوار سبز هیدرو پونیک اجرای دیوار سبز هیدرو پونیک ، دیوار سبز دیواری است که رشد و زنده بودن در آن وجود داشته باشد . اجرای دیوار سبز هم در فضای داخلی وهم در فضای خارجی ساختمان انجام می گردد. با توجه به مدل های متفاوت طراحی می توان دیوار سبز را در ابعاد [...]