اجرای تراس سبز بزرگ

اجرای تراس سبز بزرگ اجرای تراس سبز بزرگ ،  در حال حاضر از کیفیت و خصوصیات فضای بیرونی منزل مانند بالکن و حیاط و پاسیو هر روز بیش از پیش کم می گردد. در تراس هایی که فضای آن ها بزرگ می باشد اجرای فضای سبز تراس ضروری می باشد از این رو می توان [...]