طراحی و ساخت دیوار سبز طبیعی

طراحی و ساخت دیوار سبز طبیعی ، یکی از مهمترین مسئله پیش از اجرای دیوار سبز ،طراحی آن می باشد . طراحی و اجرای دیوار سبز باید بر اساس فضای موجود ، شرایط اقلیمی و سلیقه کارفرما باشد ، حتی میزان نور گیاهان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد . به همین سبب باید از [...]