7 المان در بام سبز

7 المان در بام سبز ، عناصر مورد استفاده در روف گاردن عمر بسیار زیادی دارند ویژگی عمر بالای این عناصر باعث می شود به تعویض هر دوره این بام ها نیازی نباشد. عمر بام سبزها بین 35 تا 45 سال می باشد . در بام سبزها به دلیل سبکی دوام مواد بیشتر است . [...]