اجرای چمن

اجرای چمن ، یا چمن طبیعی که نوعی گیاه باریک برگی علفی است که برای زیباسازی در مکان های مختلف به کار برده می شود . اجرای چمن به عنوان بوم نقاشی در ایجاد محوطه سازی یعنی به عنوان زمینه فضای سبز استفاده می شود . در زمان گذشته بسیاری از افراد گمان می کردند [...]