اجرای آبیاری قطره ای اتوماتیک

اجرای آبیاری قطره ای اتوماتیک اجرای آبیاری قطره ای اتوماتیک ، سرمایه گذاری اولیه متعلق به روش آبیاری قطره ای ممکن است در مقایسه با سایر روش ها بیشتر باشد. مدیریت سیستم قطره ای در مقایسه به آگاهی های بیشتری نیاز دارد و سهل انگاری و تاخیر در مواردی می تواند به گیاه صدمه بزند. با [...]