اجرای آبیاری تحت فشار

اجرای آبیاری تحت فشار ،  در صورتی که آب توسط لوله همراه با تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مزرعه باشد آبیاری تحت فشار نام دارد. انواع اجرای آبیاری تحت فشار آبیاری بارانی آبیاری موضعی: الف) آبیاری قطره ای ب) آبیاری خطی ( استفاده از این دو روش به مقدار زیادی در مصرف [...]