اجرای آبنما حبابی

اجرای آبنما حبابی ، آبنما حباب دار ترکیبی از آبنمایی است که از حرکت هوا در داخل آب ایجاد می کنند که در عین زیبایی رقص حباب را نمایش می دهد آبنما حبابی در  حالی که ضخامت کمی دارد  فشار زیادی را تحمل می نماید و اگر تاسیسات آبنماحبابی ساده در نظر گرفته شود غبار [...]