آبیاری

تعریف آبیاری آبیاری به پخش مصنوعی آب بر روی سطح زمین و جذب آن توسط خاک برای برطرف کردن نیاز های گیاهان به آب گفته می شود. امروزه تنها 15 در صد زمین های کشاورزی آبیاری می شوند و در 85 در صد باقی  به روش دیم و بدون آبیاری کشاورزی صورت میگیرید. این موضوع [...]