آبنمای صخره ای-مدرن

آبنمای صخره ای-مدرن، در ایران باستان آب پیام‌آور روشنایی و پاکی به شمار می‌رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود.شاید به علت اینکه ایران کشور کم‌ آب بوده، این مایه حیاتی بین ایشان قدر و منزلتی والا داشته است. آبنمای صخره ای  از لحاظ معنوی و روحی نیز تاثیر بسیاری داشته است.آب با قابلیت‌های مختلف [...]