آبیاری قطره ای لواسان

‎آبیاری قطره ای لواسان در اریبهشت 97 در زمینی به وسعت 5 هزار متراجرا شد . در مواردی ما از لوله هایی استفاده کردیم که آب از یک سیستم لوله ای شکل که دارای  منفض های کوچکی که آب، از طریق آن به خاک انتقال میابد. با فشار کم به صورتی که قبلا توسط دستگاه [...]