آفات فضای سبز

آفات فضای سبز آفات فضای سبز  ، بیماری ها و علف های هرز عواملی هستند که همواره باعث افت کمی و کیفی محصولات کشاورزی شده و انسان از زمانی که شروع به کشت و کار نمود . این عوامل زیان آور، به طور مستقیم باعث ایجاد خسارت و وارد کردن ضرر به وی شده و [...]