آبیاری قطره ای درخت

آبیاری قطره ای درخت آبیاری قطره ای درخت ،  آب از یک شبكه لوله كم فشار به صورت يك الگوی از قبل تعيين شده ، پخش مي گردد . وسيله خروج آب به خاك « قطره چكان « نام دارد . قطره چكا نها از طريق يك نازل باريك يا مسير جريان طويل ، فشار [...]