آبیاری تحت فشار قطره ای

آبیاری تحت فشار قطره ای آبیاری تحت فشار قطره ای ،  شیوه ای از آبیاری است که در آن آب در مجاری بسته که شامل لوله های اصلی و فرعی است با فشار جریان دارد و از سوراخهایی که به آنها قطره چکان ، آبپاش ، آب فشان و یا نازل گفته شده به صورت [...]