اجرای آبنما

اجرای آبنما ، در ایران باستان آب پیام‌آور روشنایی و پاکی به شمار می‌رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود اجرای آبنما  با قابلیت‌های مختلف خود مانند حیات، تازگی، درخشندگی، پاکیزگی، رونق و رواج روشنایی، سکون و آرامش و تحرک ، احساس‌های متفاوت در روح و روان انسان گذارده است و به همین دلیل همواره [...]