آبنما رستوران فلورانس

آبنما رستوران فلورانس ، سازه ای است که در محیط درونی یا بیرونی ساختمان رستوران … اجرا شده  و در آبنما برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود تا صدایی ناشی از آب و حرکت زیبای آن حال و هوایی فضا و محیط را تغییر دهد و فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد کند. [...]