آبنما در باغ های ایرانی

آبنما در باغ های ایرانی ، در چندین سال گذشته، تعداد باغ هایی که در ایران احداث می گردید بیشتر از زمین های شیب دار بود و با نصب پلکان های مختلف در مسیر آب، جریان ملایم آب، به صورت سریع و پر سر و صدا می شد. آبنما چیست : یکی از مهم ترین [...]