آبنما انواع اجرا

آبنما انواع اجرا ، آب جز عناصری است که موجب آرامش و لطافت هر مکانی می شود و محیط را بزرگتر نشان می دهد و در عصر یک روز تابستانی وجود یک آبنما موجب تلطیف و رطوبت فضا می شود . آبنما به حوضچه هایی میگویند که در انواع مختلف قابل اجرا هستند [...]