آبنما حبابی دیواری

آبنما حبابی دیواری آبنما حبابی دیواری ، یکی از عناصری که همواره از گذشته تا امروز در معماری ایرانی دیده شده و در طراحی باغ ایرانی همیشه مورد توجه قرار گرفته طراحی و ساخت آبنما می باشد و همانطور که در بناهای تاریخی گذشته مشاهده می شود باغ ها دارای استخرهایی عمیق و دارای فواره [...]