آبنما فضای داخلی- خانگی

آبنما فضای داخلی- خانگی ، یکی از عناصر طبیعت آب است که دارای مزایای زیادی می باشد ، در ایران باستان آب پیام‌آور روشنایی و پاکی به شمار می‌رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود..ویژگی آب عبارتند از :حرکت, صدا و بافت به طراحی آبنما خانگی و محوطه سازی اضافه می کند و طبیعی بودن [...]