محوطه سازی ویلا (لند اسکیپ)

محوطه سازی ویلا (لند اسکیپ) ، یکی از عواملی که  در طراحی و اجرای محوطه سازی حائز اهمیت می باشد ، بررسی فضای ویلا است . در مرحله اول کارشناسان مجرب شرکت سورن بام از محل بازدید کرده و بر مبنای شرایط اقلیمی اطلاعات اولیه را کسب و محاسبات انجام شده را در اختیار تیم [...]