توضیحات

یکی از زیباترین مکانهای آپارتمانها تراس است که اگر به این تراس رسیدگی شود و در آن فضای سبز ایجاد شود میتوان ساعت ها در آن وقت گذاند