اجرای باغ بام

اجرای باغ بام اجرای باغ بام ، روف گاردن یا بام سبز تحت عناوینی چون بام های زنده و باغ بام شناخته می شود. بام سبز، بامی است که بخشی از آن با خاک کشت و پوشش های گیاهی پوشیده شده است. اجزای باغ بام 1-محیط کشت در اجرای بام سبز می بایست از محیط [...]