انتخاب گیاهان مقاوم دیوار سبز باید با توجه به محیط بوده و بسته به شرایط و آب و هوا منطقه زندگی ما باشد .

یکی از نگرانی ها برای باغ و گیاهانی که در فضای باز داریم ، سرما است که می تواند آسیب های زیادی به گیاهان برساند.

مقاومت انواع گیاهان در برابر سرما:

گیاهان گرمسیری و حساس به سرما (در برابر سرما مقاوم نبوده و باید در آب و هوای گرم کاشته شوند)

گیاهان سالانه (در زمستان و سرما به خواب زمستانی رفته و وقتی هوا دوباره گرم می شود به ادامه فعالیت می پردازند)

گیاهان همیشگی یا چند  ساله (شاخ و برگ آن ها در اثر سرما از بین رفته اما ریشه تا بهار در حالت سکون می ماند)

درختان و درختچه های سخت چند ساله (با شروع فصل سرما انگار به یک دوره خاموشی می روند، که  با کاهش شیره برای جلوگیری از یخ زدن و نگه داشتن آب داخل خود آسیب پذیری درخت را در برابر سرما کم می کند)

درختان همیشه سبز (که از اسمشان نیز پیداست که در کل طول سال سبز اند)

تاثیر سرما و یخ زدگی بر گیاهان :

مقدار سرما و اینکه چه مدت ادامه می یابد مهم ترین عامل است، و وقتی هوا نزدیک یخ زدگی است چند درجه نیز تفاوت زیادی ایجاد می کند.

دما برای چند ساعت کم به صفر و زیر صفر برسد (تا 2 ، 3 درجه ):

معمولاً فقط گیاهان بسیار حساس آسیب دیده و و یخ زدگی خارج از گیاه اتفاق می افتد.

دما برای چندین ساعت و مدت زیادی به زیر صفر برسد ( تا 4 درجه):

خسارت به شکوفه ها و شاخ و برگ وارد شده و سرما داخل گیاه نفوظ می کند و حتی گیاهان چند ساله سخت را نیز از بین می برد.

دما زیر 4 درجه :

که بسیاری از گیاهان را از بین برده و با نفوظ سرما و خشک کردن گیاه این اتفاق می افتد.