گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز را

که میشود کاشت و مقاومت خوبی نسبت به هوا و آفات دارند را می توان به موارد زیر اشاره کرد

مارچوبه دم روباهی

مشخصات:

درختچه ای با شاخه های فراوان و خمیده، ساقه های آویزان، پوشیده از برگ های کوچک به رنگ سبز چمنی و دارای میوه های کوچک قرمز رنگ و گل های سفید، خوشبو و کوچک

نیاز ها:

نور: نور کامل تا فیلتر شده خورشید

دما: گرم تا سرد، تحمل دمای خنک تر تا 8 درجه سانتی گراد را دارد.

آبیاری: از بهار تا پاییز آبیاری منظم، برای آبیاری مجدد خاک گیاه باید کمی خشک باشد.

در سایر فصول خاک گیاه باید کمی خشک تر از فصل بهار و تابستان باشد

کود دهی: کود کم نیتروژن، یکبارفقط از بهار تا پاییز

مراقبت ویژه: برای انبوه تر شدن گیاه، ساقه های آن را هرس کنید، ابتدا گیاه را آب÷اشی نموده و سپس اقدام به حذف برگ های مسن کنید در دمای تقریبی 15-10 درجه سانتی گراد نگه داری شود.

آفات و بیماری ها: شته، کنه، تارعنکبوتی و کپک خاکستری

گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

گل استکانی

گیاهی گلدار و علفی مناسب با برگ های به شکل قلب و گل های کم پر و یا پرپر به شکل زنگوله، بسیار زیبا و به رنگ های سفید یا ابی

نیاز ها:گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

نور: نور کامل تا فیلتر شده خورشید

دما: مکان سرد، تحمل دمای خنک تر تا 0 درجه سانتی گراد را دارد.

آبیاری: این گیاه تحمل به خشکی ندارد و باید در طول تابستان مرطوب نگه داشته شود.

کود دهی: کود کم نیتروژن، یکباردر ماه فقط از بهار تا پاییز

مراقبت ویژه:گل های قدیمی را حذف کنید تا فضای کافی برای رشد غنچه های جدید به وجود آید.

آفات و بیماری ها: شته، کنه، تارعنکبوت، کپک خاکستری و مگس سفید گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبزگیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبزگیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری

گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام سبز

گیاهان قابل استفاده در بام سبز و نگهداری بام