نمونه طراحی فضای سبز

نمونه طراحی فضای سبز  ، «به قسمتهایی از شهر که شامل چمن،درخت و درختچه و پرچین و… که برای  جلوگیری از آلودگی هوا و زیبایی شهر، که قسمتهایی از آن مانند پارکها که مردم اوقات فراغت خود را در آنجا می گذرانند نمونه طراحی فضای سبز گفته می شود.

نمونه طراحی فضای سبز شامل انجام عملیاتی است که روی سطح سبز باید انجام گیرد آراستگی و شادابی چمن، شاخسار با طراوت درختان، پر گل بودن بوته ها، عاری بودن سطح از علف های هرز و پاکیزگی محیط، از شاخص های یک فضای مناسب و زیبا می باشد.

از آنجا که عملیات فضای باز و سبز با نیروی انسانی بوده و توانایی این نیرو نیز بسیار متغیر است و از طرفی ارزیابی کیفی فضای سبز نیز در حالت عادی تا حد زیادی سلیقه ای است،هدف از نمونه طراحی فضای سبز در اصل داشتن فضای سبزی زیبا، با طراوت و پایدار است.فضای سبز مطلوب دارای مشخصات ویژه ای است که از روی آنها شاخص های نظارتی و در واقع شاخص های ارزشیابی فضای سبز تعریف می شوند.

به طور کلی گیاهان فضای سبز را از جنبه نوع عملیاتی که بر نگهداری آنها صورت می گیرد می توان به 4 بخش عمده تقسیم کرد که در زیر :

 

بررسی شاخص های کیفی هر یک از این بخش ها پرداخته می شود:

1-چمن:چمن مطلوب دارای خصوصیات زیر است.

الف:ارتفاع مناسب.
ب : رنگ یکنواخت.
ج : شادابی و طراوت
د : عاری بودن از علف های هرز-نظافت

2-درخت و درختچه:درخت و درختچه های مطلوب دارای خصوصیات زیر می باشند:

الف:عاری بودن از پاجوشها و تنه جوشها
ب: عاری بودن پای درختان از علف های هرز
ج: دارا بودن برگها و شاخسارهای با طراوت
د: عاری بودن از آفات و امراض
هـ: ایجاد اشکال و فرمهای مختلف توسط هرس

3-گلها:باغچه های گل مناسب دارای خصوصیات زیر می باشد.

الف: گلدهی و رشد مناسب
ب: عاری بودن بستر گلکاری از علف های هرز
ج: عاری بودن از آفات و امراض
د: عاری بودن از غوزه های گلهای پیر شده و شاخه های پیر شده.

4-پرچین ها: پرچین خوب دارای خصوصیات زیر می باشد:

الف:رشد مناسب
ب: داشتن ارتفاع مناسب
ج: عاری بودن از علف های هرز و آفات و امراض

در خصوص مدیریت و نگهداری پارکها،و فضای باز و سبز شهری اولین قدم در مدیریت شناسایی منطقه می باشد.

شرایط آب و هوایی طراحی فضای سبز :

برای این کار مطالعه تاریخچه، بررسی وضعیت و آمارگیری ناحیه ای و در نهایت جمع بندی این آمارها با توجه به فاکتورهای موجود در منطقه بر شناخت کامل بررسی می شود مؤثر است.در مرحله بعد باید نقشه برداری انجام شود و وضعیت اقلیم آب،خاک و… به طور کامل بررسی شود.

با این کار نیازهای گیاهان تا حدود زیادی مشخص می شود.با بررسی نتایج بدست آمده می توان برنامه فصلی و تقویم زمان برای رسیدگی به کلیه موارد موجود(اعم از گیاهان، ساختمانها، تأسیسات و…)را تنظیم کرد.همچنین هزینه نگهداری و تأمین نیازهای کل فضای سبز را نیز می توان برآورد نمود.