محوطه سازی ویلا با سنگ قلوه ای

محوطه سازی ویلا با سنگ قلوه ای ، با استفاده از سنگ های قلوه ای رنگی و سفید و…

می توانیم قسمت های مختلفی را در محوطه مشخص کنیم از جمله مسیر های رفت و آمد ، محوطه سازی باغچه و… .

محوطه سازی فضای سبز :

محوطه سازی ویلا با سنگ قلوه ای تنها شامل پارکها نمی شود . بلکه باغها و فضای سبز

حاشیه خیابانها فضاهای سبز اماکن مذهبی را نیز در بر می گیرد.

در واقع طراحی فضای سبز و محوطه سازی ویلا با سنگ قلوه ای مفهومی کلی است

که دامنه ی گسترده ای را شامل می شود در اواخر دهه 7۰ اندیشه سبز یک موج بین المللی به حمایت از موضوعات زیست محیطی بوجود آمد ذهن معماران همواره درگیر مقوله ی فضای سبز و محوطه سازی بوده و هست..

در این میان عده ای باورها و ارزشها یه قلبی خود را به میدان طراحی آورده و نقاشی روی بوم و مجسمه سازی را به وجود آوردند. گروهی از معماران هم نقوش هندسی را در کارهای خود مد نظر قرار دادند

و در این بین گروهی دیگر با الهام از طبیعت الگوها یه کار یه خود را پیش می برند.
به هر حال طراحی فضای سبز چه از معماری و چه از طبیعت الهام گرفته شود

جدا از یکدیگر نیستند .فضای سبز همواره قابل تغییر است.
چرخه ی حیات از جمله تاریکی روشنایی باد و هوا باید در طراحی انعکاس یابد.

نباید گیاهان را در شرایط نا متعادل نگهداری کرد. عواملی از قبیل فشار زمین توپوگرافی پستی بلندی شیب ملاطفت و گاه خشونت در طراحی اهمیت زیادی دارد..

رابطه انسان و طبیعت :

رابطه ی مستحکمی بین انسان و طبیعت وجود دارد که غیر قابل انکار است انسان هم از نظر مادی هم معنوی به طبیعت نیاز دارد انسانهای اولیه تمام مایحتاج خود را از طبیعت تامین می کردند و حتی تا به امروز هم نیازهای خود را در طبیعت جستجو می کند..
انسان در گذشته تلاش بسیاری در استفاده درست از طبیعت داشته و همواره به دنبال محافظت از خود در برابر حوادث طبیعی ناشی از طبیعت پیرامونش بوده است و همین امر موجب شده که در صدد بالا بردن دانش خود در مواجهه با ان باشد. در مراحل اولیه از درخت و گل و گیاه جهت ساختن سرپناه برای خود استفاده کرد بعد روش کاشت درخت برای فراهم آوردن آسایش خود را آموخت که طی دوره های گذشته روش کاشت درخت و نظم بخشیدن به آن در فراهم کردن آسایش خویش باعث شده است که طی ادوار گذشته گرایشاتی در زمینه شاخه های گوناگونی از علوم طبیعی و زیست محیطی نیز شکل گیرد.

المان های موجود در محوطه سازی ویلا :