فواید دیوارهای سبز

طراح و مجری دیوار سبز طبیعی

آنچه در این مقاله میخوانیم

فواید دیوارهای سبز

فواید دیوارهای سبز ، امروزه در بسیاری از فضاهای داخلی و خارجی می توانیم قسمت هایی از دیوار های منازل و یا محیط کار و هر دیواری که بلا استفاده می باشد را با استفاده از گیاهان پوشش داد و فضای سبز را ایجاد کرد .

فواید دیوارهای سبز :

 • ایفای نقش عایق حرارتی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی

 • کاهش دﻣﺎ و خنک کردن  ﻣﺤﯿﻂ

 • سپری طبیعی در برابر بادهای نامناسب

 • ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 • حفاظت از ﺟﺪار ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ UV ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ

 • ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

 • جذب آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ و ذرات ﻣﻌﻠﻖ محیط.

 • جذب ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻠﮏ  VOC از ﻓﺮﺷﻬﺎ ، ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ.

 • ﺳﺎﯾﻪ اندازی و در نتیجه کاهش گرمای انعکاسی

 • تولید رطوبت مناسب

 • کمک به زیباسازی محیط زندگی شهروندان که موجب ایجاد و ارتقاء نشاط

 • و سلامت جسمی و روانی شهروندان می شود.

 • ﻋﻼﯾﻖ و آرامش ﺑﺼﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 • اﺟﺰای ﻧﺎ زﯾﺒﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 • خلق اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎزه ای عمودی نوین از منظر زیبایی شناسی.

 • ایجاد زیست گاه برای گونه‌های گیاهی و جذب گونه‌های جاندار و پرندگان از نظر اکولوژی و حفظ تنوع زیستی.

دیوار سبز به عنوان یک دیوار مستقل و یا بخشی از یک ساختمان است که بخشی از آن و یا به طور کامل با پوشش گیاهی خاصی مزین شده است. امروزه مفهوم دیوار سبز و همچنین کاربرد آن با استفاده از تکنولوژی مدرن هیدرو پونیک گسترش یافته است. پوشش گیاهی جهت نمای سبز این دیوارها، همیشه بر روی بدنه خارجی دیوار قرار می‌گیرد .

فواید و مزایای دیوار سبز :

دیوار آزاد یا ایستاده‌ای است که به طور نسبی یا به طور کامل با پوشش گیاهی پوشیده شده است.

دیوارهای سبز بسیار با شکوه هستند؛ کاربرد آنها در بام های سبز نمای دلنشینی را ایجاد می‌نماید که صرف نظر از مزایای زیست محیطی اش، همگان می‌توانند از آن لذت ببرند.

از فواید دیوارهای سبز سورن بام :

می توان به ابعاد بزرگ آن برای پوشاندن دیوارهای خانه و ساخت محیطی شاداب و با طراوت اشاره کرد. سیستم آبیاری اکثر دیوارهای سبز متشکل از یک قاب، سلول‌ها و کانال‌های آبیاری ست. خاک به عنوان یک ماده هادی در گلدان‌ها عمل می‌کند.

مقالات مرتبط
پروژه‌های دیوار سبز سورن بام
Call Now Button