طراحی و اجرای باغ ایرانی

طراحی و اجرای باغ ایرانی ، در این سبک از بیهودگی جلوگیری می شود و پایداری و دوام اصول پایه در نحوه اجرا می باشند تزئینات انجام شده فقط برای زیبایی ساخته نمی شوند بلکه باید کاربردی واقع می شوند و تزئینات دارای جزئیات زیادی می باشند و از اشکال ایرانی گوناگونی استفاده می شود

مزایای طراحی و اجرای باغ ایرانی :

نظم و تناسب در طراحی و اجرای باغ ایرانی رعایت می شود اشکالی مانند مربع و مستطیل در باغ جزو عناصر اصلی می باشند

طراحی و اجرای باغ ایرانی تنوع گونه های گیاهی و سرسبزی دایمی مورد اهمیت می باشد

تنوع دراز مدت گلهای استفاده شده در طراحی و اجرای باغ ایرانی نیز بخشی از اصول باغ ایرانی می باشد

راهرو های منظم و کشیده برای بزرگ نشان دادن فضا در نهایت رسیدن این راه به ساختمان

معمولا فضای باغ را به چهار بخش تقسیم می کنند و از هرکدام به نحوی استفاده می کنند

وجود درختان میوه برای فصول مختلف از خصوصیات باغ ایرانی است

استفاده از درختان بلند در کناره معبر های باریک برای ایجاد سایه

آب در باغ ایرانی از ارزش زیادی برخودار است که برای نمایش آب در کف جوی از سنگ استفاده می شود

معمولا در این سبک یک حوض با فواره وجود دارد و یک جوی تعبیه می گردد که آب را در راهرو اصلی باغ به گردش در می آورد .

ویژگی باغ های ایرانی را می توان این گونه بیان کرد:

– تقسیم باغ به چهار بخش

– استفاده از خط های راست در طراحی

– وجود یک  بنا در مرکز یا بلندترین قسمت باغ

– استفاده از یک راه آب اصلی

– استفاده از استخرها بزرگ  و آبنما به عنوان آینه و زیبایی چشم انداز مقابل باغ

– رابط نزدیک با طبیعت

– کاشت درخت میوه در قسمت بزرگی از باغ

– کم بودن فضای سبز بیهوده