طراحی حیاط ویلا

 در طراحی طراحی حیاط ویلا  به نکات زیر باید توجه کرد :

۱درخت در طراحی حیاط ویلا

نقش درخت بیش از سایر عوامل است به  این مفهوم که درخت منجر به ایجاد و در هم تنیدن یک سبک معماری فضای سبز است .

امروزه درختان در جایگاه صحیح خود به عنوان یک ارگان زنده هستند و حضور آنها در میان فضای مسکونی مطبوع است.

به این طریق طراحی حیاط ویلا روابط جدیدی میان ساختار طبیعی و معماری ارگانیک امکان پذیر  است.

درخت می تواند خود به عنوان حصاری برای محوطه سازی باشد

درخت می تواند در درف گاردن هم نقش مهمی ایجاد کند

و گاه به عنوان یک عنصر تزیینی عمل می کنند. علاوه بر این بعضی گیاهان که خاصیت تنیدن را دارند

می تواننداجرای فضای سبز  ایجاد کند، که البته مطالعات بافت و نوع ارگانیک هر گیاه می تواند

در بهبود بهره وری از آن تاثیر بیشتری داشته باشد

و شناخت فرمهای گوناگون آنها در بالارونده، آویزان، هندسی یا نامنظم ، براق و یا مخملی … می تواند در ترکیب بهتر آنها با ساختمان مورد نظر ما تاثیر بسزایی داشته باشد.

۲حصارها در طراحی حیاط ویلا

حصارها  برای محصور کردن است . حال این که حصار نیز خود می تواند عمال تفکیک دو فضا از یکدیگر گاهی اوقات در طرحها لزوم تفکیک دو فضا به دلایل گوناگون اعم از خطر و یا مسایل خاص طراحی حیاط ویلا باید جدا بوده و مصرف حصار با قابلیت تفکیک بالا و به اصطلاح محکم و بسیار ملموس نیاز است و گاه بالعکس وجود رشته طنابی نیز که هنر آراستن آمیخته شده باشد این عمل را انجام می دهد.

۳نرده در طراحی حیاط ویلا

نرده هـا  در درجه نخست در مکانهایی که بالقوه دارای خطرند برای ایجاد آگاهی بصری نصب می شوند و در درجه دوم به عنوان یک مرز فیزیکی استفاده می شود.   استفاده از انواع خاص نرده در طراحی هـا و توجه به شرایط محیطی و سازگار با اقلیم منطقه از لحاظ روحیات منطقهای می تواند در جهت هماهنگی و یا عدم هماهنگی با بافت منطقه متفاوت باشد.

۴-پله در طراحی حیاط ویلا

پله یکی از عناصر رایج  در طراحی های محوطه است . لزوم بوجود امـدن اختلاف سطح در یک سایت و یا توپوگرافی هر کدام وجود پله را ملزم می سازد.

۵-آبنما  در طراحی حیاط ویلا  

آبنما  همواره در اغلب طرحهای محیطی و شهری موجود است  .ساخت و طراحی طبیعت های مصنوعی با امکانات وتکنـولوژی روز بدون استفاده از عنصر آب امکان پذیر نمی باشد. شاید هم تلاشها از ابتدا نیز در زمینه ساخت چنین  محیـطه ایـی بدلیل جای دادن آب بوده است با  قرارگیری آب محیط محیط ها تولدی نو را در خود احساس می کند.