شبکه ژئوگرید

شبکه ژئوگرید : ژئوگرید به صورت ساختاری است تشکیل شده از رشته هایی به صورت عمود بر هم ، هم طولی

و هم عرضی و یا به صورت غیر عمود بر هم در نقاط اتصال به هم متصل شده اند و ساختاری شبکه ای 

به وجود می آورند .

ژئوگرید ها از جنس پلی استر و پلی اتیلن در ابعاد مختلف به صورت مشبک هستند که در محوطه سازی مورد استفاده قرار می گیرند.

پلی استر :  گروهی از پلیمرها از  استر و مواد شیمیایی حاصل از واکنش های طبیعی می باشند .

پلی اتیلن : از طریق پلیمریزاسیون و گاز اتیلن به دست می آید که خواص های چگالی و شبکه ای

شدن و وزن ملکولی و …. کنترل می کند .

شبکه ژئوگرید

شبکه ژئوگرید

انوع ژئوگرید

1. پلیپروپیلن : این ژئوگرید دارای مقاومت بالایی نمی باشند و از انواع ارزان ژئوگرید محسوب می شوند

2. پلی اتیلن : این نوع ژئوگرید نسبت به پلی پروپیلن پرکاربرد تر می باشند و خنثی بودن

و عدم واکنش با مواد ویژگی این ژئوگرید محسوب می شود .

3. پلی استر : این ژئوگرید نسبت به تمام ژئوگرید ها دارای مقاومت بالاتر پس از خیزش می باشد که

در محیط های پلی استری مقاومت خوبی از خود نشان می دهد .

 

سیستم ژئوگرید

1. ژئوگرید یک پارچه تزریقی

این نوع ژئوگرید از پلی اتیلن و پلی پروپیلن استفاده می شود که ساخت این ژئوگرید به گونه ای

است که ورق ها از طریق این مواد ها تولید می شوند و سپس سوراخ هایی در ورق ایجاد می شود ،

سپس سوراخ های ایجاد شده  با توجه به مقاومت کششی و نوع ژئوگرید در یک جهت یا درجهات

مختلف کشیده می شود که با انجام این کار یک ساختار طولی و عرضی پدید می آید .

این نوع ژئوگرید ها  تاثیر پذیری کمتری در مقابل ضربه های ناشی از سنگ و خاک دارند .

 

شبکه ژئوگرید

شبکه ژئوگرید

 

2.ژئوگرید بافتنی

ساخت این ژئوگرید به گونه ای است که از در هم تنیده شدن تار و پود ها ایجادمی شوند ،

که این تار و پود ها هم به صورت طولی و هم به صورت عرضی می باشن و ساختار شبکه ای

ایجاد می کنند .

3.ژئوگرید تزریقی – چوشی

ین نوع ژئوگرید از تزریق پلیمر ایجاد می شود این نوار ها از طریق گرما درنقطه اتصال به

یک دیگر متصل می شوند که این نوع ژئوگرید مقاومت کمی در نقاط اتصال خود دارند .

ژئوکمپوزیت : از ترکیب ژئوگرید های یک پارچه یا بافتنی با ژئوسنتتیک ، ژئو کامپوزیت ایجاد می شود

که در مسلح سازی خاک و آسفالت استفاده می شود .

 

شبکه ژئوگرید

شبکه ژئوگرید