تاثیر گیاهان در محوطه سازی

تاثیر گیاهان در محوطه سازی ، تاثیر گیاهان در محوطه سازی ،

پرتوهای خورشیدی تأثیرات چشمگیری بر بدن انسان و سایر جانداران باقی می گذارند.

یکی از آنها پرتو مادون قرمز و دیگری پرتو ماوراء بنفش است.

1) تاثیر گیاهان در محوطه سازی و جذب پرتوها

پرتوهای خورشیدی تأثیرات چشمگیری بر بدن انسان و سایر جانداران باقی می گذارند.

یکی از آنها پرتو مادون قرمز و دیگری پرتو ماوراء بنفش است.
احساس آرامشی را که انسان در سایه، به ویژه در سایه یک درخت احساس می کند تا حدی مربوط می شود

به جذب پرتوهای مادون قرمز خورشید توسط درخت(نا گفته نماند که پرتوهای مادون قرمز با طول موج بلند خود خاصیت گرمازایی دارند)

و مقداری نیز به دلیل جذب پرتوهای ماوراء بنفش صورت می گیرد .

امروزه تأثیرات پرتو ماوراء بنفش بر بافت سلولی گیاهان و جانوران و همچنین خاصیت گندزدایی آن بخوبی روشن شده است

بنابراین نقش درختان در حمایت از انسان و سایر جانداران در برابر آفتاب سوزان به خوبی روشن می شود.

2) تاثیر گیاهان در محوطه سازی و جذب گرد و غبار
درختان به سبب پراكندگی شاخ و برگ خود بر تمام زوایا و سطوح، همچون یک گردگیر عمل می کنند .

اگر درخت را به دقت نظاره کنیم می توانیم تنه آن را به جای دسته و شاخ و برگ آن را به جای پرهای روی یک گردگیر معمولی که در خانه بکار گرفته می شود ،

تصور کنیم
با این ویژگی ، درختانی که در خاک ثابت مانده اند به منزله یک گردگیر کاشته شده در زمین نقش خود را ایفا می کنند .

طی بررسیهای بعمل آمده یک هکتار از فضای سبز که حدوداً ۲۰۰ درخت در آن کاشته شده باشد

تا ۶۸ تن از گرد و غبار را در هر بارندگی در خود جذب می کند .

کاملا واضح است که با وجود چنین درختانی زدودن ۶۸ تن گرد و غبار ، رایگان خواهد شد

در صورتی که بدون این درختان باید هزینه بسیاری را برای این کار اختصاص داد.

3) تاثیر گیاهان در محوطه سازی و تولید اکسیژن

هوای مورد نیاز انسان در روز حدود۱۵ کیلوگرم است. درحالی که جذب غذای مورد احتیاج وی به آب ۵/۱ کیلوگرم و غذا ۵/۲ کیلوگرم می باشد.

از این مقدار هوای سالم که به بدن انسان وارد می شود ۷۸ درصد آن را نیتروژن و ۲۱ درصد آن را اکسیژن تشکیل می دهد.

گازهای دیگر مانند گاز کربنیک، نئون و هلیوم به همراه اکسیدهای ازت و گوگرد مقدار بسیار ناچیزی از وزن هوا را تشکیل می دهند.

مثلاً گاز کربنیک ۰۳ %گاز کربنیک سریعاً به مرگ انسان منتهی می شود. تاکید می شود که مقدار زیادی از اکسیژن آزاد شده در طبیعت از طریق فضای سبز تولید می گردد.

حال اگر درخت و فضای سبزی وجود نداشته باشد مشکل انسان در رابطه با وجود گاز کربنیك در هوا و کمبود اکسیژن به خوبی نمایان می شود.

علفها و چمنزارها اگر چیده و کوتاه نشوند سطح سبز زیادی را به وجود می آورند

مثلاً یک متر مربع چمن چیده(بریده) شده به ارتفاع ۳-۵ سانتیمتر دارای ۶تا۱۰ مترمربع سطح سبز می باشد.در صورتی که همین چمن در حالت کوتاه نشده

در هر متر مربع دارای ۲۰۰متر مربع سطح سبز است .بر اساس این محاسبه تنها ۵/۱ مترمربع چمن کوتاه نشده می تواند

به اندازه یک انسان در یک سال اکسیژن تولید کند.

4) تاثیر گیاهان در محوطه سازی و تولید فیتونسید :

بررسیهای دانشمندان علم محیط زیست نشان می دهد که

درختانی مانند گردو ، کاج ، نراد ،بلوط ، فندق، سرو کوهی ، اکالیپتوس ،بید،افرا،زبان گنجشک و داغداغان

از خود ماده ای به نام فیتونسید در فضا رها می سازند

که برای بسیاری از باکتریها و قارچهای تک سلولی و برخی از حشرات ریز اثر کشندگی دارد.

در عین حال تولید چنین موادی توسط درختان بر روی انسان اثر فرح بخشی دارد.

دلیل این امر را دانشمندان چنین بیان می کنند

:مغز انسان از دو نیم کره چپ و راست تشکیل شده است .

نیم کره راست در تنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان مانند

احساس محبت،خواب و نیازهای دیگر طبیعی نقش دارد.

در حالی که نیم کره چپ کار به نظم کشیدن کارهای مکانیكی انسان مانند

تنظیم وقت و سروقت حاضر بودن را بعهده دارد.

5) تاثیر گیاهان در محوطه سازی و تعدیل آب و هوا :
درختان با تعریق و تعرق خود نقش حساسی در کاهش دمای میکرو کلیما و افزایش رطوبت نسبی هوا ایفا می کنند . دمای یک هکتار فضای سبز در مرداد ماه تا ۵/۴ درجه کمتر از فضای مجاور خالی از درخت است.و به همین نحو رطوبت نسبی درون یک فضای سبز تا۱۱% بیش از محیط خارج اندازه گیری شده است.با تعدیل دو پارامتر یاد شده ،فضای سبز، میکرو كلیمایی به وجود می آورد که آسایش فیزیکی مناسبی برای زیست انسان در پی دارد .