بام سبز green roof

بام سبز green roof ، توسعه فضای سبز شهری و توزیع عادلانه آن در محله ها

به خصوص در مراکز شهرها به گونه ای که متناسب با ساخت و ساز شهری باشد

یکی از چالش های عمده کلان شهرهای معاصر تلقی می گردد.

از آنجایی که فضاهای باز و سبز شهری ،اغلب فاقد ارزش های مستقیم اقتصادی به نظر می رسند،

گسترش ساخت و سازهایی که در کوتاه مدت منفعت کلان تری را در سرمایه گذاری حکومت های محلی و بخش دولتی خواهد داشت،

باعث بالا رفتن میزان استفاده از زمین در خدمت منافع اقتصادی کوتاه مدت شده است و گسترش فضاهای سبز شهری در مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها،از حمایت مالی کمتری برخوردار است.

این معضل هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه به خصوص در مراکز شهرها وجود دارد اما در کشورهای در حال توسعه ،به دلیل توجه ویژه گردانندگان شهری به منافع اقتصادی در کوتاه مدت

،حضور پر رنگ تر و مسئله سازتری دارد.تعهدات کشورهای توسعه یافته به موافقت نامه و منشورهای زیست محیطی ،همچنین فشار افکار عمومی که دید آگاهانه تری به مسائل زیست محیطی دارند،

ایجاد گر انگیزه ای برای شناسایی راه حل های نوینی در راستای توسعه فضای سبز شهری شده است.سورن بام طراحی و اجرای بام سبز سورن بام طراحی و اجرای بام سبز

راهکار های نوین برای بام سبز :

بام سبز سورن بام یکی از رویدادهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است

که از آن می توان در جهت افزایش سرانه فضای سبز،ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شعری بهره برد.

استفاده کاربردی از بام ها می تواند به عنوان امکان بهره برداری بهینه از زین های شهری قلمداد شود.

بام سبز بامی است که با محیط کشت روينده پوشانده می شود.

ایجاد سبزينگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر و منطقه و هوای داخل ساختمان تاثیر مثبت داشته

و با ممانعت از تابش اشعه های خورشیدی در خنک سازی فضا نقش دارد.

این خنک سازی با کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی بام

صورت می گیرد که فضای زیر بام را در تابستان خنک نگه داشته و میزان گرمایش را در طی زمستان افزایش می دهد.

سورن بام طراحی و اجرای بام سبز :

سورن بام طراحی و اجرای بام سبز در زمینه بام سبز متمرکز و گسترده به صورت کاملا تخصصی

فعالیت نموده و در راستای تحقق اهداف معماری نوین گام برداشته امیدواریم شما عزیزان مارا هرچه بیشتر یاری کنید.