بام سبز در فضای شهری ، مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کارکرد های زیست محیطی آنها است که شهر ها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است و با مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت و کاربری نادرست تکنولوژی از یک سو و بالا بودن سطح زیبایی از سوی دیگر باعث افزایش کیفیت زیستی شهر ها می شوند .

بام سبز یا باغ پشت بام

بام سبز یا باغ پشت بام

مهمترین تاثیرات روف گاردن در شهر ها تعدیل دما .افزایش رطوبت نسبی تلطیف هوا و جذب گردو غبار است. سایر اثرات بام سبز در شهر ها نقش نسبی دارند. ولی مجموعه اثرات بام سبز حضور آنها را در شهر ها اجتناب ناپذیر می کند به طوری که بدون وجود آنها ممکن نیست شهر ها باقی و پایدار بمانند.

بام سبز در فضای شهری :

بام سبز  بامی است که با محیط کشت روینده پوشانده شود.ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر و منطقه و هوای داخل ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه‌های خورشیدی در خنک‌سازی فضا نقش دارد. این خنک‌سازی با کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی بام صورت می‌گیرد . همچنین فضای زیر بام را در تابستان خنک نگه داشته و میزان گرمایش را در طی زمستان افزایش می‌دهد. یکی از راهکارهایی که برای کاهش مصرف انرژی در شهرهای ­کلان پیشنهاد می شود ، احداث باغ بام است.

بام سبز در فضای شهری :

بام سبز در فضای شهری :

بام سبز در فضای شهری :

بام سبز در فضای شهری :

طراحی باغ در بام سبز :

باغ بام یا بام سبز چنانچه صحیح طراحی و اجرا شود و در آن ملاحظات اقلیمی در نظر گرفته شود علاوه بر مزایای مختلف می‌تواند تا حد زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک کند.

بام های سبز می توانند با تاثیر سریع بر شهر شروع به تصفیه هوای شهر کرده و دما و گرد و غبار را کنترل کند . سورن بام  مشاوره طراحی و اجرای فضای سبز

بام سبز باعث ایجاد زیبایی در خانه ها و خاص شدن پشت بام خانه های شما می شود . روف گاردن با وجود آلودگی در کلان شهرها باعث ایجاد هوایی پاک برای شما می شود .

بام سبز ونک

بام سبز ونک

برای مشاوره رایگان ،بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .