انواع بامهای سبز ، می توانند در انواع مختلف باشند از جمله بام سبز متمرکز ، فشرده ، نیمه متمرکز و گسترده یا وسیع بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز در بام سبز طبقه بندی شوند.

انواع بامهای سبز

انواع بامهای سبز

بامهای سنتی سبز که نیازمند عمق بیشتری  از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی می باشند بعنوان بام های سبز متمرکز مطرح گردید. این نوع بام سبز  نیاز بیشتری به  آبیاری، کود دهی و سایر مراقبتها می باشند . در مقابل، بامهای سبز(مدرن ) وسیع یا گسترده، به عنوان سیستم های خودنگهدار در نظر گرفته شد . به حداقل تاسیسات نگهداری، سیستم آبیاری قطره ای شاید تنها یکبار در سال هرس یا کود دهی برای افزایش رشد گیاهان، نیاز دارد.

انواع بامهای سبز

انواع بامهای سبز

ویژگی های بام های سبز :

این نوع از بامهای سبز می توانند در لایه بسیار نازکی از خاک  که اغلب از کودهای آلی با فرمول ویژه می باشد  استفاده می شود، بدین ترتیب بام های متمرکز، محیط کشت ژرف و عمیقی دارند و در دسترس هستند و می توانند به عنوان یک فضای باز در نظر گرفته شوند. مثالی از یک بام سبز متمرکز، بام مرکز Manulife است که در بالای یک پاركینگ قرار گرفته است. بام سبز 25 ساله ای که در جای مناسبی با درختان بالغ و تنومندش، مستقر شده است.

انواع بامهای سبز

انواع بامهای سبز

انواع بامهای سبز طراحی و اجرا

در مقابل، بام سبز گسترده، محیط کشت سطحی و کم عمقی دارد و معمولاً قسمتی از یک سیستم بامیو قسمتی از ساختار ساختمان سبز می باشد. یک بام سبز گسترده به طور كلی در دسترس و مورد استفاده کارکردی نیست. بام شرکتMountain Equipment نمونه ای از یک بام سبز گسترده می باشد که در سال 1998 ساخته شده است. طبقه بندی دیگر در خصوص بامهای سبز مسطح و شیبدار است.چرا که شیب بام کاهش خطر نفوذ آب از طریق سازه بام را با استفاده از لایه های آب بندی و  زهکشی کمتری نسبت به بام تخت موجب می گردد. در تمامی انواع مختلف بام سبز استفاده از خاک ليکا پیشنهاد می گردد.چون بسیار سبک است .گ