اجرای آبیاری تحت فشار ،  در صورتی که آب توسط لوله همراه با تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مزرعه باشد آبیاری تحت فشار نام دارد.

انواع اجرای آبیاری تحت فشار

آبیاری بارانی

آبیاری موضعی:

الف) آبیاری قطره ای

ب) آبیاری خطی ( استفاده از این دو روش به مقدار زیادی در مصرف آب صرفه جویی می شود)

سیستم آبیاری قطره ای :

در این سیستم آب توسط پمپ از منبع به داخل شبکه پمپ می شود و ضمن عبور از فیلتر گردایی یا به عبارتی از سیلکون که  شن و مواد خارجی آن ته نشین می گردد.

در این روش آب با فشاری بیش از یک اتمسفر از منبع تا محل مصرف انتقال می یابد.

آب بصورت قطرات مجزا و پیوسته و یا بصورت اسپری ریز با فشار کم از طریق قطره چکان درطول خط انتقال آب قرار دارند.

جهت رفع نیاز آبی گیاهان ترجیحا بهترین راه استفاده از آبیاری قطره ای می باشد که روش موثری در تحویل آب مورد نیاز گیاه در محدوده ریشه به داخل خاک است.

در این روش از هدر رفتن آب به مقدار زیاد که در روش های سنتی قبلا اعمال می شده جلوگیری می کند.

سیستم های مختلف آبیاری قطره ای

  1. سیستم آبیاری قطره ای قطره چکان در خط

  2. سیستم آبیاری زیرزمینی با لوله‌های تراوا

  3. سیستم آبیاری بابلر

  4. سیستم آبیاری قطره ای نواری

  5. آبیاری قطره ای ثقلی

  6. تعریف آبیاری بارانی:

  7. آبیاری بارانی روشی است که در آن آب آبیاری را با سرعتی مساوی و یا کمتر از نفوذ پذیری خاک به صورت باران بر سطح زمین پخش می نماید.
  8. بطور کلی آبیاری به روش بارانی را در اغلب شرایط مانند مناطق شیبدار بیشتر خاکهای سبک، متوسط و شرایطی که آبیاری به طریق ثقلی امکان پذیر نیست قابل اجرا می باشد.

 آبیاری بارانی :

در این روش آب صورت بارانی به تمامی گیاهان و درختان یکنواخت آبرسانی میشود که یکی از مضرات این نوع آبیاری رویش علف هرز است

آبیاری قطره ای :

این روش آبیاری یکی از رایج ترین سیستم های آباری قطرهای میباشد زیرا آب دقیقا به خود گیاه یا درخت میرسد و باعث صرفه جویی در آب میشود