آفات فضای سبز

آفات فضای سبز  ، بیماری ها و علف های هرز عواملی هستند

که همواره باعث افت کمی و کیفی محصولات کشاورزی شده و انسان از زمانی که شروع به کشت و کار نمود .

این عوامل زیان آور، به طور مستقیم باعث ایجاد خسارت و وارد کردن ضرر به وی شده

و سالیانه مقدار زیادی از محصولات تولیدی آن ها را نابود می کند.

 

فضای سبز شهری نیز از این قاعده مستثنا نیست و این موضوع که این عوامل باعث بازدهی،

افت کیفی گیاهان، نامتوازن شدن

منظر فضای سبز و…. می شوند از جمله پیامد های این موجودات هستند.

در چنین مواقعی است که شناخت دقیق این عوامل خسارت زا و اتخاذ تمهیدات مناسب جهت مدیریت آثار سوء آن ها بیش از پیش آشکار می گردد.

توانایی های انسان به عنوان موجودی که می تواند از شرایط و امکانات بیشترین بهره را ببرد تا کمترین خسارت را متوجه  خود کند، بر کسی پوشیده نیست.

این توانایی، مدیریت آدمی را برای به حداقل رساندن آثار سوء نمایان می شود، اولین قدم از این شیوه مدیریت شناخت و کنترل عوامل خسارت زا می باشد.

نظارت و بازدید های منظم دوره ای

مستمرترین و مهمترین امر در مدیریت آفات فضای سبز و بیماری ها نظارت و بازدیدهای منظم دوره ای می باشد.

آفات فضای سبز تنها با یک نظارت مستمر و منظم می توان کمبودها را مشخص کرده

و به موقع  در برابر آسیب ها و ضررهای تحمیلی عکس العمل مناسب را نشان داد.

در واقع اگر مدیر در امر نظارت که توسط خود یا افراد زیر مجموعه که برای این کار انتخاب کرده قصوری انجام دهد

ممکن است زیان های وارده شده از طرف آفات، به حد زیان های اقتصادی رسیده و ضمن کاهش کیفیت کار (زیان زیبایی) بحث درمان و معالجه را نیز با مشکل روبرو کند.

زیرا هر آفت از زمان ظهور علائم اولیه تا زمان طغیان و ایجاد خسارت همواره بازه زمانی وجود دارد که بهترین وقت برای کنترل آفات نیز دقیقا همین بازه زمانی می باشد.

انواع روش ها در مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها

روش های گوناگونی برای کنترل آفات و بیماری ها وجود دارد که مدیر با توجه به شرایط و اقتضاعات، یک یا چند روش را برای مبارزه انتخاب می کند. پرکاربرد ترین روش ها که جنبه ی عملی در فضای سبز دارند عبارتند از:

  • شکارگرها
  • پارازیتوئیدها
  • تله ها
  • روش ها فیزیکی
  • گیاهان مقاوم
  • سموم شیمیایی