آبیاری تحت فشار قطره ای

آبیاری تحت فشار قطره ای ،  شیوه ای از آبیاری است که در آن آب در مجاری بسته که شامل لوله های اصلی و فرعی است

با فشار جریان دارد و از سوراخهایی که به آنها قطره چکان ، آبپاش ، آب فشان و یا نازل گفته شده

به صورت قطره یا ذرات ریز خارج می شود

و به این طریق از تلفات آب در مسیر انتقال و در داخل فضای سبز جلوگیری می شود

و آب به اندازه ای که لازم باشد به فضای سبز داده می شود.

ویژگیها و مزایای آبیاری تحت فشار قطره ای

آبیاری تحت فشار شامل آبیاری بارانی و قطره ای می باشد و اهدافی که در این روش مدنظر است به شرح ذیل می باشد :

افزایش راندمان آبیاری به میزان 70 % در روش بارانی و به میزان 90 % در روش قطره ای و تقلیل میزان آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی .

عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک

تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح فضای سبز و عدم نیاز به زهکشی فضای سبز

عدم نیاز به تسطیح اراضی در این روش

جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک

عدم نیاز به ایجاد نهرهای خاکی درون فضای سبز و نهرهای زهکشی و استفاده بهینه از کل فضای سبز

قابل استفاده برای تمام گیاهان

امکان انجام آبیاری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها

وارد نشدن بذر علفهای هرز به فضای سبز به دلیل انتقال آب از طریق لوله ها

تبخیر سطحی در آبیاری قطره ای به حداقل می رسد واز خارج شدن آب از محوطه ریشه جلوگیری می ـ گردد .

عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه گیاه اصلی ( آبیاری قطره ای )

عدم نیاز به نیروی کارگر بدلیل ثابت بودن اجزای سیستم