آبنما

آلاچیق

نور پردازی

دیوار سبز

بام سبز

جابه جایی درختان بزرگ

به طور کلی درختان سالم در مقایسه با درختانی که رشد آن ها ضعیف است گزینه های بهتری برای جابه جایی هستند.

گاهی ممکن است در محوطه سازی فضای سبز درختی را که از قبل در محوطه بوده است در طراحی جدید نخواسته باشیم.

این درختان را میتوان سالم از خاک خارج کرده و در مکان دیگری که میتواند تراس یا حیاط یا بام باشد کاشت.

سلامت درختان را میتوان از سالم بودن ساقه هاو تنه درخت و عدم پوسیدگی خصوصا در تنه آن تشخیص داد.

از میان درختان سالم درختان سالم ۳ تا ۵ ساله که رشد خوبی دارند بهترین گزینه برای جابه جایی هستند.

بهترین زمان برای جابه جایی درختان

بهترین زمان جابه جایی درختان بزرگ خزان پذیر فصل پاییز است. البته تا زمانی که خاک از سرمای زمستان یخ نزده باشد.

درختان خزان پذیر را میتوان در فصل بهار هم جا به جا کرد اما تا قبل از رویش جوانه ها و بیداری درخت باید جابه جایی صورت گیرد.

بهترین زمان برای جابه جایی درختان همیشه سبز نیز به همین صورت است.

تاثیر خاک بر جابه جایی درختان

اینکه درختان در چه خاکی رشد کرده باشند نیز در قابلیت جابه جایی آن ها تاثیر گذار است.

به طور کلی درختانی که در خاکی با بافت شنی و سبک رشد میکنند ریشه هایشان بیشتر در خاک نفوذ میکند بنابراین در زمان بیرون آوردن و جابه جایی حجم بیشتری از ریشه هایشان از بین میرود.

زیرا ریشه هایی که در عمق خاک هستند در هنگام حفر گودال جهت بیرون آوردن درخت از سایر ریشه ها جدا میشوند.

همچنین درختانی که در خاک رسی وسنگین رشد میکنند اکثر حجم ریشه های آن ها در سطح خاک روییده اند بنابراین هنگام حفر گودال و بیرون آورده شدن حجم بیشتری از ریشه ها همراه آن جابه جا میشود.

توجه به رطوبت و حرارت

وجود رطوبت در خاک درختی که قرار است از خاک خارج شود موجب آسانتر شدن مرحله خروج از خاک میشود و همچنین خاک اطراف ریشه از هم جدا نشده واحتمال موفقیت جابه جایی بیشتر میشود.

اگر خاک در شرایط مناسبی باشد و اصول کار جابه جایی هم رعایت شودتا ۶۵ درصد ریشه های درخت را میتوان همراه آن از خاک خارج کرد. هر مقدار از این درصد کاسته شود احتمال موفقیت در انتقال درخت کاهش می یابد.


مجموعه های دیگر

نوشته‌های تازه

طراحی سایت طراحی سایتطراحی سایت طراحی سایت